Polityka prywatności

 

Polityka prywatności i plików cookies

 

Data publikacji: 25.08.2017 r.

 

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://www.ernestmozdzenart.pl przez Ernest Możdżeń, zamieszkałego w Kielce (25-389), ul. Wojska Polskiego 73/6

 

§ 1Definicje

 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 

1. Administrator – Ernest Możdżeń, zamieszkały w Kielce (25-389), ul. Wojska Polskiego 73/6

2. Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem https://www.ernestmozdzenart.pl

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość strony internetowej

 

§ 2Dane osobowe

 

1. Z poziomu strony internetowej Użytkownik może zapisać się na newsletter prowadzony przez Administratora. W tym celu, musi wypełnić formularz zapisu na newsletter, podając swoje dane osobowe, tj. imię oraz adres e-mail.

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) jest Administrator. 4. 4. 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu przesyłania mu newsletter’a.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu na newsletter.

5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

… ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),

… ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),

… rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

– wglądu do swoich danych osobowych,

– żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

§ 3Pliki cookies

 

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celu śledzenia akcji podejmowanych przez Użytkownika w ramach strony internetowej, w celu prowadzenia działań re-marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania strony internetowej.

3. Administrator informuje Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.